Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Programın Amaç, Hedef ve Çıktıları

Amaç

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan, maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen, sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen,ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen, işletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen, Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen, ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen, mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilen, sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olan, alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olmaktır. 

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip, üretim ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci içinde zihinsel ve bedensel olarak kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
 2. Alanı ile ilgili konularda planlı ve sistemli çalışabilme, ferdi veya grup olarak araştırma ve uygulama yeteneğine sahiptir.
 3. Farklı sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu (banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamalarını karşılayabilir.
 4. Alanıyla ilgili uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak.
 5. Muhasebe sistematiği içerisinde muhasebe kayıtlarını yapabilme, mali tabloları düzenleyebilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.
 6. Alanıyla ilgili mevzuatları ve uygulamaları takip ederek muhasebe ve vergi mevzuatının gerektirdiği sorumluluğa sahiptir.
 7. Mesleki mevzuat değişikliklerini bilir ve takip eder.
 8. Muhasebe, finansman, vergileme, maliyetleme, bütçe, denetim alanı ile ilgili konularda temel terminolojiye sahiptir.
 9. Ekip çalışmasına, inisiyatif kullanabilme ve yazılı ve sözlü sunum yeteneğine sahiptir.
 10. Mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; tarihi ve kültürel bilgi birikimine ve temel yabancı dil bilgisine sahip olur.
 11. Muhasebe mesleğiyle ilgili Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve temel programları etkin olarak kullanır. Temel Matematik bilgisine sahiptir.
 12. Muhasebe ilkelerine doğrultusunda muhasebede elde edilen verileri paydaşların ihtiyaçlarına uygun düzenleyebilme, yorumlayabilme yetkinliğine sahiptir.
 13. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahiptir.